Stopka

Breuning GmbH
Luisenstr.60
D - 75172 Pforzheim

Telefon 0049 / (0)7231 / 932 - 0
Faks 0049 / (0)7231 / 932 - 204
E-mail: info(at)breuning.de

Dyrektor zarządzający:
Marcus Breuning, Linda Breuning
Numer identyfikacji podatkowej (USt.ID-Nr): DE811192714
Sąd prowadzący rejestr: HRB 501206

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku błędów konfiguratora
W mało prawdopodobnej sytuacji nieprawidłowej wyceny w konfiguratorze oraz elektronicznych systemach cenowych firma Breuning nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub szkody następcze ani za roszczenia stron trzecich na skutek błędów w transmisji, problemów ze zgodnością lub nieprawidłowych danych itd.

Zawartość oferty online
Autor niniejszej witryny internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem podanych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wyłączone, o ile po stronie autora nie doszło do udowodnionego działania celowego lub rażącego zaniedbania. Wszystkie elementy oferty są niewiążące i mogą podlegać zmianie. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania i usuwania części witryny lub całej oferty, a także do tymczasowego lub stałego wstrzymania publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Odnośniki i łącza
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do obcych witryn internetowych („hiperłączy”) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności autora, autor może ponosić za nie odpowiedzialność jedynie w przypadku, gdyby znał treść tych witryn oraz posiadał techniczną i realną możliwość zablokowania do nich dostępu w przypadku pojawienia się na nich niedozwolonych treści. Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w chwili tworzenia łączy do witryn internetowych witryny te nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualną ani przyszłą formę, treści ani autorstwo stron, do których prowadzą odnośniki/łącza. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści, które zostały zmienione po umieszczeniu odnośników/łączy na wszystkich stronach, do których one prowadzą. Deklaracja ta dotyczy wszystkich łączy i odnośników umieszczonych w obrębie własnej oferty internetowej oraz we wpisach zewnętrznych dodawanych w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach łączy, listach mailingowych i we wszelkich innych formach baz danych oferujących możliwość zewnętrznego dostępu do zapisu. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody powstałe na skutek korzystania lub niekorzystania z udostępnianych w ten sposób informacji, odpowiada wyłącznie autor strony podanej w łączu, a nie osoba tworząca łącza do tych publikacji.

Prawa autorskie i ochrony znaków towarowych
Autor dokłada starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do stosowanych obrazów, grafik, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, korzystać z własnych obrazów, grafik, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub sięgać po nieobjęte licencją grafiki, materiały dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie wymieniane w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa ochrony znaków towarowych i prawu własności zarejestrowanych właścicieli. Samo przytoczenie nie oznacza, że określony znak towarowy nie jest chronioną prawnie własnością podmiotów trzecich! Prawa autorskie do publikowanych, stworzonych przez autora obiektów są własnością wyłącznie autora strony. Kopiowanie i wykorzystywanie takich grafik, materiałów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnego zezwolenia autora jest zabronione.